KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.5

 

 

a) Nazwa usługi: Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
b) Symbol: IN.6220
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
e) Kogo dotyczy: Konieczność uzyskania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwana dalej ooś
f) Wymagane dokumenty: 

1) raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego)

2)karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, (w przypadku zapytania o zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w trybie art.69 ustawy ooś lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego egzemplarze)

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie

4) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 2); w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś 3) mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3;

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 4), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2);

5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2).

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia w/w dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

8) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

9) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej

11) w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa.

1) karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być podpisane z podaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej kartę/raport bądź kierującego zespołem autorów oraz datą sporządzenia dokumentu; dodatkowo w przypadku raportu należy dołączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem autorów sporządzających raport o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś

2)Zgodnie z art.. 75 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś za obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

4.art. 74 ust. 1 pkt 4: w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 4), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2)

g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wydawana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia
i) Opłaty: Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: - 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.; - 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.                
j) Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zwana  ustawą ooś; (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.5_1

Załącznik nr 1 - Karta informacyjna przedsięwzięcia.


Formularz IN.1611.5_2

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Joanna Lubawa-Fura  (52) 3023034 w. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.