Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

• 90,00 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

• 180,00 zł, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są złożyć do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 31 lipca 2016 r. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim pokój nr 2 oraz na stornie internetowej www.um-janowiecwlkp.pl w zakładce ,,Odpady’’.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Janowca Wielkopolskiego określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy ponosić bez wezwania w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania z nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, w terminie do 15 września każdego roku za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim Nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych będzie  zgodna z harmonogramem wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski, jednakże właściciel nieruchomości ma obowiązek ustawienia w dniu wywozu pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz worków lub pojemników z odpadami zbieranymi w sposób selektywny w pasie drogi publicznej, w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników odbierających odpady, nie powodującym zakłóceń dla ruchu pojazdów i pieszych.

 W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości prosimy o kontakt tel. 52 30 23 034 wew. 41.

Załączniki

(plik do pobrania: Deklaracja.pdf lub Deklaracja.doc)