Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała w 2016 r. dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu na realizację zadania  pn.

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Janowiec Wielkopolski" w wysokości 26 808,61 zł

 (Umowa dotacji Nr DB16019/OZ-az zawarta w dniu 20 maja 2016 r.).

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100%
kosztów kwalifikowanych, 50% dofinansowania kosztów pochodziło ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto z terenu gminy
Janowiec Wielkopolski 81,461 Mg odpadów zawierających azbest.