Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu w kwocie  5 535,00 zł na realizację zadania pn.

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Janowiec Wielkopolski

z perspektywą czasową do 2020 roku

z uwzględnieniem lat 2021-2022”.

(Umowa dotacji Nr DB16007/OA-in zawarta w dniu 29 kwietnia 2016 r.).

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Dokument umożliwi mieszkańcom i gminie pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane m.in. z

•termomodernizacją (m.in. docieplenie budynków, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),

•wymianą starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),

•instalacją paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych itp.