Nr IN. 6233.1. 2019

REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ  W  ZAKRESIE  ODBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

OD  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI   Z  TERENU GMINY  JANOWIEC  WIELKOPOLSKI

http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/?a=3175

Lp.

 

Firma;

oznaczenie siedziby i adres

albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP

 

Numer identyfikacyjny REGON

 Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

Data wpisu do rejestru

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

1.

 

 

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z.o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 4

58-100 Świdnica

 

 

884-000-78-24

 

 

890022624

15 01 01              Opakowania z papieru i tektury

15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03              Opakowania z drewna

15 01 04              Opakowania z metali

15 01 05              Opakowania wielomateriałowe

15 01 06              Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07              Opakowania ze szkła

16 01 03             Zużyte opony

17 01 01            Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02            Gruz ceglany

20 01 01              Papier i tektura

20 01 02             Szkło

20 01 08             Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10             Odzież

20 01 11             Tekstylia

20 01 25            Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 28         Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż

                          wymienione w 20 01 27

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

20 01 40          Metale

20 01 41           Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80           Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99          Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02          Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03           Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01           Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02           Odpady z targowisk

20 03 03          Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04           Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

                          gromadzenia nieczystości

20 03 06           Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07           Odpady wielkogabarytowe

20 03 99           Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

6233.2.3.2012

 

 

 

 

23.04.

2013 r.

 

 

 

 

 

 

2.

 

„Remondis Bydgoszcz”                 Sp. zo.o.

ul. Inwalidów 45

85-745 Bydgoszcz

 

 

554-03-12-757

 

090484404

 

15 01 01              Opakowania z papieru i tektury

15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03              Opakowania z drewna

15 01 04            Opakowania z metali

15 01 05            Opakowania wielomateriałowe

15 01 06              Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07              Opakowania ze szkła

15 01 09            Opakowania z tekstyliów

15 01 10*          Opakowania zawierające pozostałości substancji 

                            niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone (np. środkami

                            ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i

                            toksyczne

16 01 03            Zużyte opony 

17 01 01            Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 07           Mieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

                           materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż

                           wymienione w  17 01 06

17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

                          wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01          Papier i tektura

20 01 02           Szkło

20 01 08           Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10           Odzież

20 01 11          Tekstylia

20 01 13*        Rozpuszczalniki

20 01 14*        Kwasy

20 01 15*         Alkalia

20 01 17*        Odczynniki fotograficzne

20 01 19*         Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

                             toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*         Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*         Urządzenia zawierające freony

20 01 25           Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*        Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

                           zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28           Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

                           zawierające substancje niebezpieczne  inne iż 20 01 27

20 01 29*           Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30           Detergenty inne niż wymienione 20  01 29

20 01 31*         Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*        Baterie i akumulatory łącznie z  bateriami i akumulatorami

                          wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz

                          niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34           Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*         Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

                           wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne

                           składniki

20 01 36           Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

                           wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*          Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

20 01 40          Metale

20 01 41           Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80           Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99          Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02          Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03           Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01              Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02           Odpady z targowisk

20 03 03          Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04           Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

                          gromadzenia nieczystości

20 03 06           Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07           Odpady wielkogabarytowe

20 03 99           Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

6233.2.7.2012.

 

 

 

21.11.

2012 r.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Remondis Sanitech Poznań Sp. zo.o.

ul. Górecka

61-483 Poznań

 

 

 

 

 

779-00-02-220

 

 

 

632076318

15 01 01              Opakowania z papieru i tektury

15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03              Opakowania z drewna

15 01 04            Opakowania z metali

15 01 05            Opakowania wielomateriałowe

15 01 06              Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07              Opakowania ze szkła

16 01 03            Zużyte opony 

17 01 01            Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02              Gruz ceglany

17 01 03           Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

                           wyposażenia

17 01 07           Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

                           materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż

                           wymienione w 17 01 06

17 02 01              Drewno

17 02 02              Szkło

17 02 03              Tworzywa sztuczne

17 03 02              Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01              Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02              Aluminium

17 04 03              Ołów

17 04 04              Cynk

17 04 05              Żelazo i stal

17 04 06              Cyna

17 04 07              Mieszanina metali

17 04 11              Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08              Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04           Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02           Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

                           w 17 08 01

17 09 04              Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

                             wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03.

20 01 01          Papier i tektura

20 01 02           Szkło

20 01 08           Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10           Odzież

20 01 11          Tekstylia

20 01 25           Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28           Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

                           zawierające substancje niebezpieczne  inne iż 20 01 27

20 01 30           Detergenty inne niż wymienione 20  01 29

20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34           Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36           Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

                           wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

20 01 40          Metale

20 01 41           Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80           Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99          Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02          Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03           Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01          Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02           Odpady z targowisk

20 03 03          Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04           Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

                          gromadzenia nieczystości

20 03 06           Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07           Odpady wielkogabarytowe

20 03 99           Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

6233.2.9.2012.

 

 

 

 

 

 

  28.12.

 2012 r.

 

 

4.

 

Elektro Recykling Bartosz Kubicki

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Ul. Kolejowa 36

64-300

 Nowy Tomyśl

 

788-180-99-22

 

634246240

20 01 21*         Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*         Urządzenia zawierające freony

20 01 33* Baterie i akumulatory, łącznie z wymienionymi w 16 06 01, 16 06

                    02, 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory

                    zawierające te baterie

 

20 01 34    Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  

                     wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające   niebezpieczne

                    składniki.

20 01 36   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

                    w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35.

 

6233.2.3.2013

 

15.04.2013

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o.

ul. Szałwiowa 34A/2 62-064 Plewiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788-18-41-392

 

634-273-738

15 01 01              Opakowania z papieru i tektury

15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03              Opakowania z drewna

15 01 04            Opakowania z metali

15 01 05            Opakowania wielomateriałowe

15 01 06              Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07              Opakowania ze szkła

15 01 09            Opakowania z tekstyliów

15 01 10*         Opakowania zawierające pozostałości substancji

                            niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami

                            ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne

                            i toksyczne

15 01 11*        Opakowania z metali zawierające niebezpieczne

                          porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.

                           azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03            Zużyte opony 

17 01 01           Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i

                           remontów

17 01 02              Gruz ceglany

17 01 03           Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

                           wyposażenia

17 01 06*        Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu , gruzu

                          ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

                           elementów wyposażenia zawierające substancje

                           niebezpieczne    

17 01 07           Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

                           odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów

                           wyposażenia inne niż

                           wymienione w 17 01 06

17 01 80              Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81            Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82            Inne niewymienione odpady

17 02 01              Drewno

17 02 02              Szkło

17 02 03              Tworzywa sztuczne

17 02 04*          Odpady z drewna , szkła i tworzyw sztucznych

                            zawierające lub zanieczyszczone substancjami

                             niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 01*          Asfalt zawierający smołę

17 03 02              Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03*           Smoły i produkty smołowe

17 03 80              Odpadowa papa

17 04 01              Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02              Aluminium

17 04 03              Ołów

17 04 04              Cynk

17 04 05              Żelazo i stal

17 04 06              Cyna

17 04 07              Mieszanina metali

17 04 09*          Odpady metali zanieczyszczone substancjami

                             niebezpiecznymi

17 04 10*         Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje

                            niebezpieczne

17 05 03*         Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje

                            niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04            Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w

                            17 05 03

17 05 05*           Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony

                             substancjami niebezpiecznymi

17 04 11              Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 06            Urobek z pogłębiania inny niż wymienione w 17 05 05

17 05 07*          Tłuczeń torowy(kruszywo) zawierający substancje

                             niebezpieczne

17 05 08              Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony        

                              w 17  05 07

17 06 04           Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i

                           17 06 03

17 08 01*        Materiały konstrukcyjne zawierające gips

                           zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02           Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż

                           Wymienione  w 17 08 01

17 09 01*        Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające

                            rtęć

17 09 02*        Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające

                           PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB:

                           szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice,

                           szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03*       Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym

                          odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne

                         niż   wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03.

19 12 01          Papier i tektura

19 12 02           Metale żelazne

19 12 03          Metale nieżelazne

19 12 04           Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05            Szkło

19 12 06*        Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07          Drewno inne niż wymienione w 19 12 06*

19 12 08          Tekstylia

19 12 09           Minerały(piasek, kamienie)

19 12 10 ex      Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 10 ex      Odpady palne (paliwo alternatywne – tworzywa sztuczne

19 12 11*        Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

                           mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje

                           niebezpieczne

19 12 12          inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

                          mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w  

                          19 12 11 

20 01 01          Papier i tektura

20 01 02           Szkło

20 01 08           Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10           Odzież

20 01 11          Tekstylia

20 01 13*        Rozpuszczalniki

20 01 14*         Kwasy

20 01 15*         Alkalia

20 01 17*        Odczynniki fotograficzne

20 01 19*        Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo

                          toksycznej toksyczne np. herbicydy i insektycydy)

20 01 21*        Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*         Urządzenia zawierające freony

20 01 25           Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*       Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*       Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne

                          niż wymienione w 20 01 27

20 01 28           Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

                           zawierające substancje niebezpieczne  inne iż 20 01 27

20 01 29*       Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30          Detergenty inne niż wymienione 20  01 29

20 01 31*        Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*       Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami

20 01 34           Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*         Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

                           wymienione w 20 01 21 i 20 01 2  zawierające

                          niebezpieczne składniki

20 01 36           Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

                           wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*       Drewno zawierające

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

20 01 40          Metale

20 01 41           Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80           Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99          Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02          Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03           Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01              Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02           Odpady z targowisk

20 03 03          Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04           Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

                          gromadzenia nieczystości

20 03 06           Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07           Odpady wielkogabarytowe

20 03 99           Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

IN. 6233.2.1.

2015 

 

 

 

 

29.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

6.

„ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1 61-249 Poznań

779-101-51-18

61 633 41 43

20 01 01              Papier i tektura

20 01 02              Szkło

20 01 08              Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10              Odzież

20 01 11              Tekstylia

20 01 13*            Rozpuszczalniki

20 01 14*            Kwasy

20 01 15*            Alkalia

20 01 17*            Odczynniki fotograficzne

20 01 19*            Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*            Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*            Urządzenia zawierające freony

20 01 25              Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*            Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*            Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28              Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*            Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30              Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*            Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32              Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*            Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34              Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*            Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36              Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*            Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38              Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39              Tworzywa sztuczne

20 01 40              Metale

20 01 41              Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80              Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99              Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01              Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02              Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03              Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01              Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02              Odpady z targowisk

20 03 03              Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04              Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06              Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07              Odpady wielkogabarytowe

20 03 99              Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01              Opakowania z papieru i tektury

15 01 02              Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03              Opakowania z drewna

15 01 04              Opakowania z metali

15 01 05              Opakowania wielomateriałowe

15 01 06              Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07              Opakowania ze szkła

15 01 09              Opakowania z tekstyliów

15 01 10*            Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*            Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03              Zużyte opony

17 01 01              Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02              Gruz ceglany

17 01 03              Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07              Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01              Drewno

17 02 02              Szkło

17 02 03              Tworzywa sztuczne

17 03 02              Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01              Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02              Aluminium

17 04 03              Ołów

17 04 04              Cynk

17 04 05              Żelazo i stal

17 04 06              Cyna

17 04 07              Mieszaniny metali

17 04 11              Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08              Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04              Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02              Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04              Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

IN.6233.2.1.2019

10.12.2019r.