Janowiec Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2019 roku
OKS.525.2.2019

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

OFERTA organizacji pozarządowej
na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym:

Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
„Udział w XXXX Jubileuszowym Zjeździe Żołnierzy 27 WDP AK i Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK” - oferta wpłynęła dnia 25 czerwca 2019 roku

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: (52) 30 23 034
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 2 lipca 2019 r. na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta zamieszczona:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.janowiec.wlkp.bip.net.pl,
- w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej - www.um-janowiecwlkp.pl.


Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka