Projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu” jest wpisany do  „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023” co pozwala na ubieganie się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.