INFORMACJE PODSTAWOWE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ŻNIŃSKIM

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

1. Punkt pomocy prawnej w Żninie prowadzony przez organizację pozarządową

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

 

1) Siedziba: Żnin, ul. Szpitalna 32 (Środowiskowy Dom Samopomocy)

2) Harmonogram działania:

- Poniedziałek - od godz. 11:00 do 15:00

- Wtorek - od godz. 08:00 do 12:00

- Środa - od godz. 11:00 do 15:00

- Czwartek -  od godz. 08:00 do 12:00

- Piątek - od godz. 11:00 do 15:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego.

2.  Punkt pomocy prawnej w Łabiszynie

 

1) Siedziba: Łabiszyn, ul. Plac 1000-lecia 1

2) Harmonogram działania:

- Poniedziałek - od godz. 08:00 do 13:00

- Wtorek - od godz. 13:00 do 17:00

- Środa - od godz. 11:00 do 17:00

- Czwartek - nieczynne

- Piątek - od godz. 08:00 do 13:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego.

3.  Punkt pomocy prawnej w Janowcu Wielkopolskim

 

1) Siedziba: Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 4a (w podwórzu Przychodni Lekarskiej)

2) Harmonogram działania:

- Poniedziałek - od godz. 12:00 do 18:00

- Wtorek - nieczynny

- Środa nieczynny

- Czwartek - od godz. 13:00 do 18:00

- Piątek - od godz. 10:00 do 15:00

- Sobota - od godz.08:00 do 12:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego.

 W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) Punkty będą nieczynne.

 Nieodpłatna pomoc prawna

Osoby uprawnione to:

 • osoba fizyczna, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
 • osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia   24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia;
 • osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po przedłożeniu ważnej legitymacji;
 • osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoba, która ukończyła 65 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

Pomoc prawna polega na:         

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni uzyskają informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Koordynacją spraw dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żnińskim zajmuje się Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie, tel. 52 30-31-100 w. 14 lub 57