W dniach od 4 do 8 września 2017 roku trwa rekrutacja do projektu pn. ”Odkrywamy świat przez rozwijanie kompetencji kluczowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.2.2  Kształcenie ogólne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Gmina Janowiec Wielkopolski.

Więcej informacji tutaj