Zakład Usług Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków opadowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej Ustawy:  „Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000,00 zł”

 

Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

DYREKTOR

ZUM  Janowiec Wielkopolski

(-)  Grzegorz Senger

Janowiec Wielkopolski, 23.08.2017r.   

 

Podstawa prawna:

  1. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328.): „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.
  2. 28 ust. 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328.): „Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2”.