ZARZĄDZENIE  NR 17/2017
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023”.

 

       Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.[1]) oraz § 9 ust 1 uchwały z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje:

 
    1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023”.
    2. Projekt dokumentu pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w zakładce „Rewitalizacja” oraz wyłożony w pokoju nr 1 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.
    3. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 28 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r.
    4. W terminie określonym w § 2 do projektu dokumentu można zgłaszać pisemnie uwagi i wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do przedmiotowego zarządzenia:

    Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    Listownie na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

    5. Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane.
    6. W terminie do 25 maja 2017 r. zostanie sporządzony i opublikowany raport informujący o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.
    7.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
    8. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowcu wielkopolskim.
    9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
 /-/ Maciej Sobczak[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.