Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się:

28 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie skargi pana Edwarda Płaczkowskiego na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
3. Zapoznanie się z realizacją planu wydatków „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii” dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2016 rok.
4. Analiza wykorzystania dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w 2016 roku - kluby sportowe, stowarzyszenia.
5. Zapytania i wolne głosy.
6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Marek Kusz