Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Janowcu Wielkopolskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a.

I część – zbiórka przed Urzędem Miejskim w Janowcu Wielkopolskim o godz. 11:30, skąd nastąpi przejście pod obelisk Powstańców Wielkopolskich celem złożenia wiązanek kwiatów dla uczczenia 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

II część – przejście do sali konferencyjnej urzędu miejskiego i otwarcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

1. Sprawy porządkowe:
 a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 października 2016 r.
2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
4. Uroczyste przekazanie panu Włodzisławowi Krygierowi aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”.
5. Przekazanie gratulacji panu Leszkowi Stachowiakowi z okazji przebiegnięcia 100 maratonów.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok,
 b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2020,
 c) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok,
 d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2017-2021,
 e) w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku      publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
 f) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 g) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 h) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2017 r.
 i) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,
 j) w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
 k) aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze,
 l) aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania,
 m) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
7. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie umożliwienia funkcjonowania w ramach I poziomu zabezpieczenia świadczeń medycznych Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.
8. Odpowiedzi  na  interpelacje i  wnioski  radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
9. Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Ryszard Majchrzak