Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski wprowadzonego uchwałą Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołujemy posiedzenie:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Promocji Gminy

w dniu 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok,
 b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2020,
 c) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok,
 d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2017-2021,
 e) w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
 f) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 g) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 h)  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2017 r.
 i) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,
 j) w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
 k) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,
 l) aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania,
 m) aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze,
 n) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Magda
/-/  Anna Jakubiak
/-/  Krzysztof Kucharski
/-/  Andrzej Witkowski