Na podstawie § 37 pkt 3 uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się:

14.12.2016 r. (środa) o godzinie 14:00 –  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.
4. Omówienie zmian oświatowych związanych z likwidacją gimnazjum.
5. Zapytania i wolne głosy.
6. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
(-) Anna Jakubiak