Na podstawie § 37 pkt 3 uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, które odbędzie się:

16.12.2016 r. (piątek) o godzinie 12:00 – w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Plan pracy komisji na 2017 rok.
3. Nieruchomości gminne – informacja i analiza.
4. Opiniowanie projektu budżetu na 2017 roku oraz przedstawienie najważniejszych założeń do budżetu.
5. Zapytania i wolne głosy.
6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
(-) Zbigniew Magda