Burmistrz Janowca Wielkopolskiego  na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U.2015.2100) – zawiadamia, że w dniach od 7 listopada  2016 r. na okres 60 dni  w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim  (pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla następujących obrębów: Bielawy, Kołdrąb, Ośno, Świątkowo, Wybranowo, Zrazim

  W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznawać się z projektem. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust.4 cyt. ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak