Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

w dniu 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 12:00 w Janowcu Wielkopolskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a.

1. Sprawy porządkowe:
 a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z XVIII uroczystej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1 września  2016 r. oraz XIX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 września 2016 r.
2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok  szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 a) zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok,
 b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
 c) opłaty targowej na 2017 rok,
 d) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2017 roku,
 e) określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2017 r.,
 f) opłaty prolongacyjnej,
 g) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2016 r. nr WNK.IV.4131.138.2016.KB.
6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim oraz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok.
7. Odpowiedzi  na  interpelacje i  wnioski  radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie.                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Ryszard Majchrzak