Janowiec Wielkopolski, dnia 25 września 2018 r.

 

Informacja o wynikach analizy merytorycznej propozycji zadań

do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

 

W terminie do dnia 15 września 2018 r. przez mieszkańców Janowca Wielkopolskiego zostały zgłoszone następujące propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019: 

ID: 1/2019  Montaż muld zwalniających na ul. E. Orzeszkowej, Kl. Janickiego, A. Mickiewicza oraz doposażenie strefy rekreacyjnej przy ul. E. Orzeszkowej.

ID: 2/2019 Renowacja/zmiana fontanny na rynku.

ID : 3/2019 Zakup i montaż obiektów małej architektury .

ID: 4/2019 Utworzenie placu zabaw na ulicy Świerkowej/ Leśnej.

ID: 5/2019 Rozbudowa i renowacja boisk do siatkówki plażowej.

ID:6/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy 3 Maja”.

ID: 7/2019 Doświetlenie przejść dla pieszych.

ID: 8/2019 Wyłożenie kostką brukową bocznych alejek w parku. 

ID: 9/2019 Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej.

ID: 10/2019 Doposażenie stadionu.

ID: 11/2019 Doposażenie istniejącego placu zabaw w parku w Janowcu Wielkopolskim.

Zespół do oceny merytorycznej propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 ustalił co następuje:

1.W wyniku analizy merytorycznej, zespół stwierdza, że do realizacji nie zostały zakwalifikowane następujące zadania:

ID: 2/2019 Renowacja/zmiana fontanny na rynku.

ID: 8/2019 Wyłożenie kostką brukową bocznych alejek w parku. 

2. Realizacja zadań ID : 3/2019 i ID :11/2019 jest tematycznie powiązana dlatego należy traktować je jako jedno zadanie pod wspólną nazwą: Doposażenie placu zabaw oraz Orlika.