Chcesz osiągnąć sukces i masz pomysł na świetny biznes, ale brakuje Ci środków na jego rozpoczęcie? Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Pracujemy u siebie!”, w którym możesz uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

Firma ARTP Capital S.A. pomoże Ci w pozyskaniu środków na otwarcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Co musisz wiedzieć? Aby uzyskać dotacje, wystarczy Twój pomysł na biznes oraz przejście trzech etapów projektu. Z naszą pomocą będzie to prostsze, niż myślisz!

 

Etap I: rekrutacja

Aby wystartować w projekcie ,,Pracujemy u siebie" musisz być osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, mieć ukończone 29 lat oraz być mieszkańcem woj. kujawsko-pomorskiego. Uczestnik rejestruje się do projektu za pomocą formularza rekrutacyjnego, który znajduje się na stronie www.pracujemyusiebie.pl. Może to zrobić elektronicznie, za pomocą poczty lub w biurze projektu. Po poddaniu formularza ocenie formalnej i merytorycznej oraz ocenie doradcy zawodowego, dochodzi do rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem. Wynikiem zakończenia pierwszego etapu jest utworzenie listy 120 uczestników biorących udział w projekcie oraz listy rezerwowej.

 

Etap II: szkolenia

Każdy z zakwalifikowanych uczestników przejdzie etap szkoleń w wymiarze 88 godzin, który przygotuje go do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoże w napisaniu biznesplanu. Zwieńczeniem szkoleń będzie wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz napisanie biznesplanu. To właśnie na jego podstawie zostanie wyłonionych 100 osób, które otrzymają dofinansowanie. 

 

Etap III: dotacje

Każdy uczestnik, który przejdzie do trzeciego etapu otrzyma dofinansowanie w wysokości 23 394 zł. Dodatkowo oferujemy wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł przez okres 6 lub 12 miesięcy, indywidualne doradztwo i mentoring dla każdej z firm oraz specjalistyczne szkolenia.

 

Kilka słów o nas:

 

Firma ARTP Capital S.A. to fabryka startupów, która pomaga rozwijać innowacyjne pomysły i wspiera przedsiębiorczość. Nasza inicjatywa to nie tylko szansa na zdobycie środków na start, lecz także cennych porad ekspertów oraz umiejętności, które pomogą Ci w prowadzeniu działalności gospodarczej. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wcześniejszych projektów oraz profesjonalna kadra z pewnością przyczynią się do Twojego sukcesu.

To jest Twoja szansa! Założenie własnej firmy nigdy nie było prostsze! Pomożemy Ci na każdym etapie projektu i odpowiemy na nurtujące Cię pytania, tylko weź sprawy w swoje ręce. Czas rekrutacji już się zaczął, dlatego odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej.

 

www.pracujemyusiebie.pl 

tel. 515 537 918

Zapraszamy!!! 

 

 

Powiat Żniński przystąpił do realizacji projektu pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim”, którego celem jest wsparcie osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 Nabór wniosków do projektu trwa tylko do 25 sierpnia 2017 r.!


Projekt realizowany będzie w okresie od 1.08.2017 r. do 31.12.2018 r. Zakłada, że wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 rok życia, uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu żnińskiego i należą do jednej z 2 grup:

  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (mężczyźni z wykształceniem nie wyższym niż średnie).


W ramach projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe przed otrzymaniem wsparcia w celu określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych [40 osób],
  • działania szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [40 osób],
  • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.600 zł (wypłacane w II transzach) [36 osób],
  • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.800,00 zł/miesiąc, wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności, a w przypadku zdiagnozowania takich potrzeb – przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy [36 osób].


Dokumenty rekrutacyjne: www.znin.pl, www.mtdconsulting.pl

Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” jest realizowany wspólnie przez trzy instytucje:

  • MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
  • DC Centrum Sp. z o.o. – Partner
  • Powiat Żniński– Partner

 

Więcej informacji:

Biuro Projektu
Informacja Turystyczna w Żninie
Plac Wolności 20, 88-400 Żnin
Monika Andruszkiewicz
tel. 690 075 041
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Gmina Janowiec Wielkopolski wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk  odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.

W ramach Projektu Gmina Janowiec Wielkopolski przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Zrazim o powierzchni 2,16 ha.  

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W dniu 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Macieja Sobczaka wraz ze Skarbnikiem Gminy Piotrem Balcerkiem, Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu i przedstawicieli  pozostałych 21 gmin uczestniczących w projekcie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Planowana wartość całego Projektu to ponad 27,6 miliona złotych. Koszt realizacji zadania przez Gminę Janowiec Wielkopolski wynosi 2.691.039,16 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 2.287.382,90 zł . Pozostałe środki to wkład własny Gminy Janowiec Wielkopolski w wysokości 134.552,35 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 269.103,91  zł (10%).

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Stan z dnia 10.09.2015 r.

Stan z dnia 26.06.2015 r.

Stan z dnia 5.06.2015 r.

Stan z dnia 7.05.2015 r.

Stan z dnia 14.04.2015 r.

Stan z dnia 16.03.2015 r.

Stan z dnia 19.02.2015 r.

Stan z dnia 11.02.2015 r.

Stan z dnia 26.01.2015 r.

 

Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji.

 

Projekt pt. „Przyszłość wytyczna pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji” realizowany jest przez Powiat Żniński w partnerstwie ze wszystkimi Gminami z terenu Powiatu Żnińskiego, w tym z Gminą Janowiec Wielkopolski, w okresie od 01.12.2009 r.  do 30.06.2011 r.

Projekt finansowany jest z dotacji rozwojowej (bez konieczności wnoszenia wkładu własnego) w ogólnej kwocie 1 184 228,00 zł, z tego:

- w kwocie 1 006 593,80 z Europejskiego Funduszu Społecznego co stanowi 85% wartości projektu.

- w kwocie 177 634,20 z Budżetu Państwa, co stanowi 15% wartości projektu. 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W „Podstawowej ścieżce edukacyjnej”, obejmującej zajęcia pozalekcyjne z bloku matematyczno-przyrodniczego, weźmie udział 128 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski. Dodatkowo przewidziano 168 h  na opiekę psychologiczno-logopedyczną.

W Publicznym Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim odbędą się zajęcia w ramach „Gimnazjalnej ścieżki edukacyjnej” dla grupy 76 uczniów obejmujące zajęcia z bloku matematyczno-przyrodniczego oraz lingwistycznego. Uczniowie będą mogli także skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego na które przewidziano 114 h.

W ramach projektu 42 uczniów z Gminy Janowiec Wielkopolski będzie miało możliwość wyjazdu we wakacje i ferie  w ramach „Wakacyjnej ścieżki edukacyjnej” na basen, wycieczki przyrodnicze, krajoznawcze oraz wizyty np w operze.