1.Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od 1 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2018 r. odbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski zajmuje się podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego, a mianowicie:

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.

oddział Wągrowiec

ul. Skocka 13a

62 – 100 Wągrowiec

 

tel.: 67 262 07 04

fax: 67 262 05 49

2.Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski jest:

Elektrorecykling Sp. z o. o.

Sękowo 59

64 – 300 Nowy Tomyśl

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Janowiec Wielkopolski zlokalizowany jest na:

 

PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ZUM, ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski


czynnego: wtorek:   w godzinach od 9:00 do 15:00
              czwartek:  w godzinach od 10:00 do 18:00
              każdą  drugą i czwartą sobotę miesiąca:  w godz. od 9:00 do 15:00

3. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych:

  • zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odpadów zielonych,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Janowiec Wielkopolski, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o., oddział Wągrowiec, ul. Skocka 13a, 62 – 100 Wągrowiec, jest regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w miejscowości Wawrzynki nr 35, 88-400 Żnin, zarządzana przez spółkę NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. (tel. 52 551-35-75).

4. Gmina Janowiec Wielkopolski w 2015 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnęła następujące poziomy: 

  • 0,00% - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
  • 39,44% - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • 100% - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.