BURMISTRZ
JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO 


uprzejmie informuje,

że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
        - za odpady  segregowane: 15,00 zł /osobę  miesięcznie 
        - za odpady niesegregowane: 30,00 zł /osobę  miesięcznie
 

W związku z  podjętą uchwałą Nr III/27/2018 zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UWAGA !!! Każdy właściciel/zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji (plik do pobrania: Deklaracja.pdf lub Deklaracja.doc ) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel/zarządca nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

(plik do pobrania: Deklaracja.pdf lub Deklaracja.doc )

 

Jeśli posiadają Państwo profil zaufany lub podpis elektroniczny istnieje możliwość złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznych wykorzystując do tego celu ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej)
(DEKLARACJA ELEKTRONICZNA)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez dodatkowego wezwania:
w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:30;
u sołtysa;
na rachunek bankowy  nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym tj. do:
-  16 maja 2019 r.; 15 lipca 2019 r.; 15 września 2019 r.; 15 listopada 2019 r.; 16 stycznia 2019r.;

 


W ramach poniesionej opłaty odpady komunalne można dostarczyć do:
                     

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

ZUM, ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski


czynnego: wtorek:   w godzinach od 9:00 do 15:00
              czwartek:  w godzinach od 10:00 do 18:00
              każdą  drugą i czwartą sobotę miesiąca:  w godz. od 9:00 do 15:00

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady: wielkogabarytowe;  odpady zielone;  odpady  budowlane z remontów w ilości  0,4 m3/rok/na gospodarstwo domowe;

opony; tworzywa sztuczne - plastik; papier; metal;  baterie i akumulatory;  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na terenie gminy obowiązują zasady
 selektywnej zbiórki odpadami


PAPIER (niebieski worek)

Wrzucamy: gazety, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, tekturę, katalogi i prospekty, papierowe ozdoby , książki w miękkich okładkach( twarde należy usunąć)

Nie wrzucamy: tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów po np. maśle, lakierowanego lub foliowanego papieru, pieluch, podpasek i artykułów higienicznych, worków po cemencie i zaprawach, paragonów, resztek taśmy z kas fiskalnych, faktur drukowanych na papierach przebitkowych, papieru do pieczenia.


TWORZYWA SZTUCZNE (żółty worek)

Wrzucamy: zgniecione butelki PET(np. po napojach), plastikowe opakowania po np. szamponach jogurtach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropianowe elementy opakowań, resztki taśm opakowaniowych, sznurek linki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, nakrętki ze słoików, kapsle, opakowania po mleku, sokach i  napojach, ( tzw. Tetra-pack), opakowania po zakupach, przyprawach, opakowania po lekach itp.

Nie wrzucamy: worków i opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, butelek i pojemników po płynach chłodniczych

SZKŁO (zielony worek)

Wrzucamy: butelki ze szkła, szklanki ze szkła, słoiki, szklane podstawki i talerze, wazony, szklane opakowania po kosmetykach, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek

Nie wrzucamy: szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych, ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy, żarówek, świetlówek, termometrów, opakowań po lekach, kineskopów, wyrobów ze szkła hartowanego, kapsli, zatyczek i zakrętek

ODPADY ZMIESZANE ( pojemnik)

Wrzucamy: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie gromadzonych odpadów, zabrudzone opakowania plastikowe,  porcelana, kryształ, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian budowlany, produkty, popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne( patyczki higieniczne, wata itp.) potłuczone szyby, śmieci uliczne.

Nie wrzucamy: opakowań po lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in.: żarówek lamp, kineskopów, świetlówek


 Pojemniki i worki  należy wystawiać w dniu odbioru  do godz. 7:00