Janowiec Wielkopolski, 6 czerwca 2017 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

   Zgodnie z § 5, ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

  Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obecnie obowiązującą Polską Normę nr PN-EN 840-1 - są przystosowane do mechanicznego opróżniania  przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane z odpowiedniego tworzywa odporne są na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.   

  Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

  Pojemnik winien być oznakowany Polską Normą oraz maksymalnym obciążeniem.

  Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych, spełniające wymagania polskiej normy PN-EN 840-1.

Pojemniki plastikowe

 

Pojemniki metalowe

 

  Pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że często w sprzedaży oferowane  są pojemniki ogrodowe, które  zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym nie są przystosowane do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.

  Na terenie Gminy w wielu przypadkach wykorzystywane są jeszcze pojemniki metalowe, typu SM w szczególności o pojemności 110 l  niespełniające obecnie obowiązujących norm, przede wszystkim nie są one przystosowane do mechanicznego opróżniania specjalistycznym sprzętem.  

  Poniżej przedstawiamy Państwu pojemniki ogrodowe i metalowe, jakich nie należy używać do gromadzenia odpadów komunalnych:

  Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika metalowego lub plastikowego w czasie jego opróżniania  powoduje między innymi jego zaginanie, wyłamywanie uchwytów, zgniatanie a także często całkowite zniszczenie w związku z wpadaniem pojemników do pojazdu.

 Wobec powyższego,  zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

  Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone lub zniszczone podczas odbioru.

  Firma świadcząca usługę do czasu wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, będzie odbierać odpady komunalne  z pojemników które nie spełniają określonej Polskiej Normy, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub zniszczenie podczas opróżniania, jak również nie jest zobowiązana do zamiany na pojemnik spełniający odpowiednie normy.

  Od dnia 1 sierpnia 2017r. nie będą odbierane pojemniki metalowe nie posiadające żadnych kołnierzy/chwytaków.

Firma REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
informuje, że istnieje możliwość wykupu dzierżawionych pojemników na odpady komunalne przez mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski.

 
BURMISTRZ
JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO


uprzejmie informuje,

że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
        - za odpady  segregowane: 9,00 zł /osobę  miesięcznie
        - za odpady niesegregowane: 18,00 zł /osobę  miesięcznie

1.Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od 1 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2018 r. odbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski zajmuje się podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego, a mianowicie:

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.

oddział Wągrowiec

ul. Skocka 13a

62 – 100 Wągrowiec

 

tel.: 67 262 07 04

fax: 67 262 05 49

2.Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski jest:

Elektrorecykling Sp. z o. o.

Sękowo 59

64 – 300 Nowy Tomyśl

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Janowiec Wielkopolski zlokalizowany jest na:

 

PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ZUM, ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski


czynnego: wtorek:   w godzinach od 9:00 do 15:00
              czwartek:  w godzinach od 10:00 do 18:00
              każdą  drugą i czwartą sobotę miesiąca:  w godz. od 9:00 do 15:00

3. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych:

  • zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odpadów zielonych,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Janowiec Wielkopolski, tj. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o., oddział Wągrowiec, ul. Skocka 13a, 62 – 100 Wągrowiec, jest regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w miejscowości Wawrzynki nr 35, 88-400 Żnin, zarządzana przez spółkę NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. (tel. 52 551-35-75).

4. Gmina Janowiec Wielkopolski w 2015 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnęła następujące poziomy: 

  • 0,00% - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
  • 39,44% - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • 100% - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.