Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 30 sierpnia 2016 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej, które odbędzie się:

    

30 sierpnia 2016 r. /wtorek/ o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
  2. Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w I półroczu 2016 roku przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
  3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
  4. Ocena wykonania remontów w placówkach oświatowych Gminy Janowiec Wielkopolski.
  5. Zapytania i wolne głosy.
  6. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                              /-/ Marek Kusz

PODZIĘKOWANIA

SZANOWNI DARCZYŃCY!

Organizatorzy Koncertu charytatywnego „Pomoc dla pogorzelców z Janowca Wielkopolskiego” składają podziękowania wszystkim darczyńcom za obecność i udzielone wsparcie finansowe podczas zbiórki publicznej zorganizowanej w dniu 7 sierpnia 2016 roku na Placu Wolności w Janowcu Wielkopolskim.

Zebrane środki finansowe w kwocie 5 649,11 zł przyczynią się do poprawy tragicznej sytuacji 5 rodzin dotkniętych pożarem, który miał miejsce w dniu 9 lipca 2016 roku. Utrata dachu nad głową jest wielkim dramatem dla każdego, kto tego doświadczy. Państwa wsparcie jest wyrazem szczerej dobroci i chęci niesienia pomocy poszkodowanym. Jesteśmy wdzięczni, że nie odmówiliście wsparcia i nie pozostaliście obojętni na losy ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Sobczak

Dyrektor MGOK w Janowcu Wielkopolskim Tomasz Majewski

Kierownik MGOPS w Janowcu Wielkopolskim Joanna Malak

Prezes OSP w Janowcu Wielkopolskim Marek Jaskulski

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Janowiec Wielkopolski z perspektywą czasową do 2020 roku z uwzględnieniem lat 2021-2022”.

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu w kwocie  5 535,00 zł na realizację zadania pn.

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Janowiec Wielkopolski

z perspektywą czasową do 2020 roku

z uwzględnieniem lat 2021-2022”.

(Umowa dotacji Nr DB16007/OA-in zawarta w dniu 29 kwietnia 2016 r.).

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Dokument umożliwi mieszkańcom i gminie pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane m.in. z

•termomodernizacją (m.in. docieplenie budynków, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),

•wymianą starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),

•instalacją paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych itp.

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski"

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała w 2016 r. dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu na realizację zadania  pn.

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z

terenu Gminy Janowiec Wielkopolski" w wysokości 26 808,61 zł

 (Umowa dotacji Nr DB16019/OZ-az zawarta w dniu 20 maja 2016 r.).

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100%
kosztów kwalifikowanych, 50% dofinansowania kosztów pochodziło ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto z terenu gminy
Janowiec Wielkopolski 81,461 Mg odpadów zawierających azbest.

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]