„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa drogi gminnej w Zrazimiu – gmina Janowiec Wielkopolski”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia
celu szczegółowego dla poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
poprawa dostępności do usług publicznych poprzez przebudowę drogi
gminnej nr 130423C w Zrazimiu o długości 1,400 km