Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Gmina Janowiec Wielkopolski wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk  odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.

W ramach Projektu Gmina Janowiec Wielkopolski przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Zrazim o powierzchni 2,16 ha.  

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W dniu 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Macieja Sobczaka wraz ze Skarbnikiem Gminy Piotrem Balcerkiem, Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu i przedstawicieli  pozostałych 21 gmin uczestniczących w projekcie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Planowana wartość całego Projektu to ponad 27,6 miliona złotych. Koszt realizacji zadania przez Gminę Janowiec Wielkopolski wynosi 2.691.039,16 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 2.287.382,90 zł . Pozostałe środki to wkład własny Gminy Janowiec Wielkopolski w wysokości 134.552,35 zł (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 269.103,91  zł (10%).

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Stan z dnia 10.09.2015 r.

Stan z dnia 26.06.2015 r.

Stan z dnia 5.06.2015 r.

Stan z dnia 7.05.2015 r.

Stan z dnia 14.04.2015 r.

Stan z dnia 16.03.2015 r.

Stan z dnia 19.02.2015 r.

Stan z dnia 11.02.2015 r.

Stan z dnia 26.01.2015 r.

 

Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji.

 

Projekt pt. „Przyszłość wytyczna pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji” realizowany jest przez Powiat Żniński w partnerstwie ze wszystkimi Gminami z terenu Powiatu Żnińskiego, w tym z Gminą Janowiec Wielkopolski, w okresie od 01.12.2009 r.  do 30.06.2011 r.

Projekt finansowany jest z dotacji rozwojowej (bez konieczności wnoszenia wkładu własnego) w ogólnej kwocie 1 184 228,00 zł, z tego:

- w kwocie 1 006 593,80 z Europejskiego Funduszu Społecznego co stanowi 85% wartości projektu.

- w kwocie 177 634,20 z Budżetu Państwa, co stanowi 15% wartości projektu. 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W „Podstawowej ścieżce edukacyjnej”, obejmującej zajęcia pozalekcyjne z bloku matematyczno-przyrodniczego, weźmie udział 128 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski. Dodatkowo przewidziano 168 h  na opiekę psychologiczno-logopedyczną.

W Publicznym Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim odbędą się zajęcia w ramach „Gimnazjalnej ścieżki edukacyjnej” dla grupy 76 uczniów obejmujące zajęcia z bloku matematyczno-przyrodniczego oraz lingwistycznego. Uczniowie będą mogli także skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego na które przewidziano 114 h.

W ramach projektu 42 uczniów z Gminy Janowiec Wielkopolski będzie miało możliwość wyjazdu we wakacje i ferie  w ramach „Wakacyjnej ścieżki edukacyjnej” na basen, wycieczki przyrodnicze, krajoznawcze oraz wizyty np w operze.